Co je to požár? A další pojmy týkající se požární ochrany

Všichni zaměstnavatelé, podnikatelé nebo osoby samostatně výdělečně činné, které mají vlastní provozovnu, jsou povinni mít vyřešenou požární ochranu. PO stejně jako BOZP je něco, na co se nesmí zapomínat, protože se na nevyřešení těchto zákonných povinností může nemile doplatit. V případě, kdyby do firmy přišly kontroly, automaticky je za nevyřešení BOZP a PO udělena pokuta, která může dosahovat až do několika milionů korun. Ti, kteří využívají služeb firmy PEGASUS Service, která se jim postará jak o PO, tak o BOZP a pracovnělékařské služby, se tímto zabývat neumí, ostatní však musí znát několik základních pojmů, které se požární ochrany týkají. 

Co je to PO?

Ze všeho nejdříve by zaměstnavatelé nebo osoby samostatně výdělečně činné, které mají svou vlastní provozovnu, měli vědět, co je to PO. Požární ochranou se rozumí souhrn technicko-organizačních opatření, která vedou k zabránění vzniku požáru nebo k výbuchu, jehož následkem může být požár. Opatření mají chránit jak osoby, tak zvířata a samozřejmě majetek v případě vzniku požáru. Mají zároveň zamezovat jeho šíření se. 

Co je to požár? 

Jelikož byl zmíněn požár, je třeba definovat i to, co je to požár. Požárem se rozumí každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo ke zranění osob nebo zvířat či při kterém došlo k jakýmkoli škodám na majetku a materiálních hodnotách. 

Co je to požární technika?

V souvislosti s požární ochranou se můžete setkat se slovním spojením “požární technika” Požární technikou se rozumí technika používaná při vzniku požáru čili jedná se o hasicí přístroje, hydranty, také o zásahová vozidla hasičů a o podobné přístroje a nástroje. 

Co je to požárně bezpečnostní zařízení?

Také se můžete setkat s pojmem “požárně bezpečnostní zařízení”. Jenže co to vlastně je? Požárně bezpečnostním zařízením se rozumí opatření, které vede ke snížení intenzity požáru a které vede zároveň ke snížení rizika ztrát způsobených požárem ve stavebním objektu nebo v některé jeho části.